poetry-image
buried-alive

POEM

BURIED ALIVE  

BY SLUDY (Sludy Ma C Lela)

I feel cold

I’m shivering

I said it loud in my casket

I knock, I kick

I scream please somebody can you hear me

 

There was noise, people chatting

People laughing

When they sang, I was the first to cry

I’m scared, what happened, where am I

I was told, I ignored, now here I am

I recognized, I felt, I heard the voice of my mom

When she said ( Modimo ore file ebile oboile o monkile)

My heart cracked, I was trapped

I scream please somebody can you hear me

 

My tears start rolling down

Trying to recall what happened

Why and how long, what put me here

I wasn’t sick, I wasn’t high

I wasn’t drunk, or maybe I was

Where are my friends, where are they?

How could they, how could they do this to me

I was looking for someone to blame

That wasn’t helping, I got to get out of here

Something must be done, I’m not dead

Mom… Dad….

I am hear please batswading baka I’m still breathing

My time was running out, I was losing it

I scream please somebody can you hear me

 

The pastor is asking the family members to come forwad

I realized my days were numbered

My life is fading away

My time is drying out

I cried please somebody can you hear me

 

Shovels start singing for me

I screamed, I screamed God why me

Why is my days ending like this?

Everything went quite, I go silent

It was over….. Done

I WAS BURIED ALIVE…….

RELEASE ME

POEM

RELEASE ME

BY SLUDY (Sludy Ma C Lela)

I tried to hold it down
But who’ll refund me

Time I lost falling down

If I’m on trial God forgive me
I might let you down

I lost my sight during the race
See the scars on my face
Missing shoes in the bushes
In love depression for days
Left with only empty wishes

I let love tow me around
Accepting the unacceptable
Overlooking the sign of blindness
Crawling for wrong before right
Living like a prisoner in cell
My soul burning in hell
I sold my body and mind

Don’t be fooled by my teeth
Silence disclose the truth
Accusation emotional violence

My love for you was real
But you were blind to see
The truth you were craving
Till the last moment I was living
That’s when you decide
To let go what you’ve been hearing

Unfortunately it was too late
I’m no longer sightless
I can clearly see
The evil behind that beauty
I know my love was never enough
Release me from these chains
AND LET ME WALK FREE……

LERATO

 

POEM

LERATO

By Sludy (Sludy Ma C Lela)

 

Lerato ke mpholo mahlong a bo, ke a ratwa

Lerato ke sephira sa pelo ya o a hlwekilego

Lerato ke mmolai dipelong tsa bao bai kannego

Lerato le ka go dirisha di phosho

Lerato aowa nna kere o moleko

 

Lerato

 O dumela jwang gotswa melomong ya bahloi ba gago

Ah nah o tla tsoga ka le lengwe o bile le kgotso?

Aowa …. Kera le yona kwelo bohloko

Seo fetogile lenaba la makgarebe le masogana

O ba ketisha diketo, o ba binisha ka leoto le tee

Rekwa fela ka sello mesepelong ya gago

Ge o feta bao ba nago le mabadi a gago

Batswa mare, ba a belekega, ba tenega

 

Lerato

Empa mahlong a difofu o moruti

O tau se apara hlogo ya nku

Bokagare bja gago o bogale

Boka selepe sa magagane

O ba tshepisha khutju khutju terene ya malahla

Wa re go fetsa ka bona wa ba kgoka seporong

 

Lerato

Mehleng ye go opelwa ka wena

go binwa go nyakallwa ka wena

efela gago le o tee a tsebago sefahlego sa gago

ba thomile ke a hwa ke a ikepela, o rata kenna

ka pelo le ka Mme le Ntata

Gore motho a fihlelle se sengwe

O fetogile sebetja sa bana, bahumi le bahloki

Seo ole polelo fela, o papadishane

O ngwadilwe melomong le mahlong

A makgarebe le masogana

 

lerato

Lerato le jwale ka lekgodu la boshego gare

Ge le ratile le ka ba bogale jwalo ka legare

Lerato le jwalo ka sauwe leka go faposha

Le ka go timetsa mosegare wa sekgalela

 

Lerato

 diketekete tsa magaborena ka wena lehone ke bahloki

Go kenwe merabeng le di pankeng go berekishwa wena

 

O tlogetse banna le basadi ba lahile maleme fase

Mahlo a wele puu… okare ba tsobile patshe

Ka melomo bosehla e fitile ye ntsho katse

 

Lerato

 barile ba ago tseba kganthe gao modudi o mofiti

Jwalo ka sedikwadikwe sa puleng ya ledimo

O tsweletse o balibile o bona galla sa godimo

Ba lebala go phasa badimo ba leboge le modimo

Malapa difero, magora wa tswalela, menyako wa shiretsa

 

Lerato

 o mmolai, o lahlile bana

Emapa batswadi ka bobedi ba sa phela

Bare Mme o kitima le mekgotha, masogana ke tjovitjo

Nntate oile le naga, o wetse ka nkgong, we neeletse ka madila

 

Lerato

ke nnete ba boletse baswana o pelo mpe

O se hlare sa go berekisha mala go bao o kilego wa gwerana le bona

Lerato lenna nketele ke be morui

Lerato ah nah… o sale gona?

Ke rata go tseba gore osale ola wa maloba le mabane

 

Lerato

ah nah… o sepetse le bo rakgolo khukhu?

Hleh… mahlong aka iponagatse, ke letile hle.. mphelegetse

Mpontshe tsela nna hle… o se ntahletshe

Leeto ke a lesepela empa mo ke lebilego ga ke fihle

 

Lerato

Ke moratile, o mforile, lehono o ntahlile

Nah ke ka wena lerato

Ke kgobokantshe masheleng

Ke patetse, lehono ke mo lobile

Ah nah.. ke ka wena lerato

 

Lerato

Ke go tshepile ka bophelo baka

Ka tshohle tsaka

Wa mpha Tshepo, ka bona bokamoso

Ka robala ka magetla ke lokologile

Wa paka pakisha ka masa

wa swara kgogo molomo

wa ntlogela malaong

ka tsoga ke gakanegile

 

lerato

ga ele nna tseba ke go hlapa diatla

lehono ke go rolela katiba

ka mangwele fase ke wele

ka pelo yaka diketo watla wa tseba go diraloka

ah nah..ke nnete yeo goba o phetagatsha toka?

Ya eng?

ke tla bolela ke reng?

Wa tla wa mfetosha lefetwa

 

Lerato

Tumelo le Tshepho dipelong tsa setshaba ore lahlegetshe

Bo Moratuwa le bo lovey, ga ba sa tseba pele le morago

Ge o fihlile pelong ya mmamoratwa wa gago , ra re rea molemosha, ore rekwa mona, tseba

Lerato … ah nah wa tshepa gore Morena Ramasedi o gona

Wa tlaisha lefase mesong le manthapana, wa tsheela meedi le meetshana

Mangope le mangobjana, meboto le mebotwana

 

Lerato

 se ke lomilwe tsebe ke pudi ya tsela gore seo fetotse le madulo

Hle mphe dinomoro tsa mogale, le nomoro ya mo o hodugetsego gona

Ke kwele fela gore seo dula ka merabeng, ka difatanageng, meaparong

Letse dingwe tse botse , le tse borutho

Kganthe nnete ya taba eletse kae, kere bodulo ba gago bo mo kae?

Ele gore lerato wena o mang?

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.